Teknik/Projektering

Rörklammeravstånd

Klammeravstånd för Fusiotherm och Climatherm Faser-kompositrör

Klamringstabell för fastställande av avstånd mellan rörklammer. Klamringsavståndet är beroende av temperaturskillnaden (Δ t) mellan omgivningstemperaturen vid montagetillfället och mediatemperaturen. För kylanläggningar använd Δ t = 0
Klena dimensioner kan förläggas i skena om man vill öka klamringsavståndet.

*ej känt vid pressläggning

Förläggning

Rörstråk

För att minimera längdförändringar och få ett stabilt montage skall Fusiotherm och Climatherm
Faser-kompositrör användas, som båda har ett expansionstal som ligger nära metalliska rör.

Klamring enligt tabell ovan. Klammer på båda sidor om ventiler skall fixeras.

Vid raka stråk som överstiger 40 meter skall man ta hänsyn till expansionen på varmt vatten.
Fixera stråket på mitten och kompensera rörelsen genom att låta eventuella vinklar ”fjädra”.
Om det inte finns någon böj vid stråket behövs en expansionslyra (se handbok Fusiotherm eller kontakta oss).

Schaktförläggning

Genom att använda Fusiotherm och Climatherm Faser-kompositrör behövs inga lyror i schakt.
Normalt räcker en klamma (fixerad) per våningsplan (max 3 meter avstånd).
Vid öppna ej igengjutna schakt krävs två klammer per våningsplan. Fördelare skall vara
klamrade så att ev. vattenmätare och ventiler är fixerade.

Dimensionering av fördelningsledningar

När man dimensionerar tappvattensystem med Fusiotherm PP-rör behöver man ej begränsa
vattenhastigheten på samma sätt som i ett kopparrör. Detta innebär att dimensioneringen kan göras enbart med hänsyn till tillgängligt tryck i anläggningen. Nedan redovisas en förenklad dimensioneringstabell. Med hjälp av nedanstående tabell kan rördimensionen i fördelningsledningar bestämmas mot normflöde och sannolikt flöde.

Metoden är inte alltid exakt och man skall därför göra en kontrollberäkning så att det tillgängliga trycket jämförs med tryckförlusterna i rörsystemet. Vattenhastigheten i tabellen är begränsad för att hålla nere ljud och tryckförluster

Högsta rekommenderade
flöde Fusiotherm Faserkompositrör

Tryckfallsdiagram

Fusiotherm och Firestop Faser-kompositrör Temperatur 60°C

Fusiotherm och Firestop Faser-kompositrör Temperatur 20°C

Vattenskadesäkert byggande

Stamlösningar för säkra vatteninstallationer

Installationsschakt med inspektionsluckor, vattentät botten och dränering.

Rördragning direkt från installationsschakt
till varje tappställe.

Rördragning från installationsschakt via fördelarskåp till varje tappställe.

Stam som går genom ReTherm Armaturjonssons fördelarskåp.

Isolering

Fusiotherm PP-rör har en god isolerande förmåga, vilket gör att man kan reducera isolertjockleken
jämfört med metalliska rör.

Då man utför tappvatteninstallationer (kall- och varmvatten) med Fusiotherm räcker det med en isolertjocklek på 20 mm mineralull eller motsvarande. Om man jämför med metalliska rör innebär det att man på dimensioner över 50 mm under normala omständigheter kan minska isoleringen från 40 mm (som serie 40 föreskriver) till 20 mm.

Då Climatherm används i kylbaffelsystem kan man ofta helt utelämna isolering utan att riskera kondensutfällning på rören. Nedanstående kurvor visar vid vilka mediatemperaturer som kondens kan tänkas uppstå vid olika luftfuktighet- och rumstemperaturer. Då rör-yttertemperaturen ofta blir flera grader högre i förhållande till kylbafflarna uppstår kondensbildning först på kylbafflarna.

Kondensutfällning på rör

Effektförluster vid oisolerade Climatherm Faser-kompositrör på komfortkylsystem

vattentemperatur 14°C
rumstemperatur 20°C
vattenhastighet 1 m/s

Skydd mot brandspridning

Fusiotherm i utrymmningsvägar (BBR 1998:38. Kap 5:512). Fusiotherm skall i utrymningsvägar isoleras med obrännbar isolering (typ stenull eller motsvarande) och förses med ytskikt av klass 1.

Fusiotherm i schakt med ventilationskanaler (BBR 1998:38 Kap 5:6521). Fusiotherm i schakt med ventilation skall antingen isoleras i brandteknisk klass E1 15 (typ stenull eller motsvarande) eller med en avskiljande vägg E1 15.

Godkända brandskyddslösningar åstadkoms lättast genom att använda på marknaden förekommande godkända produkter för plaströr.

Vi visar här några förslag som bygger på produkter från Hilti och Armacell.

Hilti brandskyddstejp CP 648-S/E
Tätning av brännbara plaströr för brandskydd upp till 4 timmar.

Användningsområde
- Brandskyddstätning av brännbara plaströr från
  50 (1.5”) - 160 (6”) mm diameter med rörväggstjocklek
  från 1.8 - 14.6 mm
- PVC-, PP-, ABS-, PE-rör

Lämplig för
- Betong, tegel, lättbetong och gipsvägg
- Väggar från 100 mm tjocklek och golv från 150 mm

Hilti brandskyddstejp CP 648-S/E

Fullständig
monteringsanvisning
Se tillverkarens
anvisningar.

1. Rengör plast- röret.

2. Kapa tejpen i önskad längd (se måttabell på förpackning).

Hilti brandkitt CP 611A

Ger också godkända lösningar.
Se tillverkarens anvisningar.

3. Linda runt röret, fäst med lämplig tejp och tryck in det i öppningen.

4. Testa resterande tomrum mot rök och gas. Sätt upp installationsskylt, om så erfordras.

Armaflex brandskyddsisolering Protect R-90

Ger en testad brandskyddslösning.
- Isolering och brandskydd i en enhet
- Inbyggd svällande brandmassa ersätter
  manschetter eller brandtejp

Se tillverkarens anvisningar.